Facebook

Aktív korúak ellátásaIgénybe veheti: az az Enying városban bejelentett lakcímmel rendelkező (ha több lakcíme van, akkor a városban életvitelszerűen élő) személy, aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vakok személyi járadékában részesül, fogyatékossági támogatásban részesül és nem jogosult rokkantsági nyugdíjra, vagy rendszeres szociális járadékra és családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 90 %-át, továbbá figyelembe vehető vagyona sem neki, sem családjának nincs, valamint a nem foglalkoztatott személy esetében feltétel az is, hogy vállalja a beilleszkedését segítő programban való részvételt.

Aktív korú nem foglalkoztatott személynek minősül az, aki nem folytat keresőtevékenységet, és ha kimerítette a munkanélküli járadék, illetve álláskeresési járadék, álláskeresési segély (együttesen: álláskeresési támogatás), illetve a jövedelempótló támogatás folyósításának időtartamát és álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül (ebben az esetben a kérelmet az időtartam kimerítésétől számított 12 hónapon belül nyújthatja be), az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt, a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg és a keresőtevékenységet követően álláskeresési támogatásra nem szerzett jogosultságot (ebben az esetben a kérelmet a keresőtevékenység megszűnésétől számított 12 hónapon belül nyújthatja be), a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelőző két évben a munkaügyi szervvel, vagy az önkormányzat által kijelölt szervvel legalább 1 évig együttműködött, vagy ha az ápolási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, rendszeres szociális járadék, bányász dolgozók egészségügyi járadéka, átmeneti járadék, rehabilitációs járadék, rokkant nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj folyósítása megszűnt és a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelőzően közvetlenül legalább 3 hónapig együttműködött a munkaügyi központtal és kereső tevékenységet nem folytat (kivéve az önkormányzatok által szervezett foglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát).


Támogatott álláskeresőnek minősül az, aki a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján álláskeresési támogatásban, illetőleg álláskeresést ösztönző támogatásban részesül.Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelemnyomtatvány benyújtásával levélben vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájánál.Az eljárás megindításához szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya, a család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata, munkaügyi szerv igazolása, egészségkárosodott személy esetén az ORSZI szakvélemény, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elutasító határozata.

 


Ügyintézés díja: nincs

 


Kapcsolódó jogszabályok:
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
- Enying Város Önkormányzatának 14/200. (IV. 19.) sz. helyi rendelete az egyes szociális
   ellátásokról

 

Felvilágosítás kérhető:
Kovács Jánosné szociális ügyintéző

 

Letölthető dokumentum:

Kérelem


2011-01-12 15:33:55