Facebook

Építésügyi hatósági ügyek

1998. óta Enying Város Kiemelt Építésügyi Hatósága (8130 Enying, Kossuth L. u. 22.) az illetékességi területén, mintegy 30 km-es körzeten belül - az illetékességi terület 2013. január 1-i változását követően -  5 településen (Enying, Dég, Lajoskomárom, Mezőkomárom és Szabadhídvég településeken) látja el az építésüggyel kapcsolatos feladatokat, a központi törvényi szabályozás, és a helyi Önkormányzatok által megalkotott helyi építési szabályzatok alapján, a törvényes kereteken belül.ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG JOGKÖRE:I.    ÉPÍTMÉNYEK ENGEDÉLYEZÉSÉVEL, LÉTESÍTÉSÉVEL, ÉPÍTÉSHATÓSÁGI    ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK


1.) ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK


* Építési;

* Összevont építési hatósági;

* Bontási;

* Használatba vételi;

* Fennmaradási;

* Adat, tény, állapot igazolási (hatósági bizonyítvány).


 

2.) ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK

 

 * Engedélyek kiadása előtt;

* Építési tevékenység ideje alatt;

* Használatba vétel előtt;

* Engedély (kötelezés) hatályának lejárta előtt,

* Építésfelügyelet által elrendelt;

* Tervezett célvizsgálatok.


 

3.) KÖTELEZÉSI ÉS VÉGREHAJÁTÁSI ELJÁRÁSOK


* Engedélyezéssel összefüggő kötelezési eljárás;

* Kötelezettség teljesítése esetén végrehajtási eljárás megindítása;


 

4.) ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁS


 * benyújtott dokumentáció és előzetes szakhatósági nyilatkozatok teljességének vizsgálata;

* tájékoztatás szakhatóságok közreműködéséről, további dokumentumok beszerzéséről;

* tájékoztatás eljárási, igazgatási, szolgáltatási illetékekről, díjakról;

* leendő ügyfélkör tisztázása;

* tájékoztatás jogszabályokról, azok változásnak hatásairól;


 

5.) ÉPÍTÉSÜGYI NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE


 

6.) TERVTÁR KIALAKÍTÁSA, FOLYAMATOS GONDOZÁSA, KEZELÉSE 

II.   SZAKHATÓSÁGI HOZZÁJÁRULÁSOKIGÉNYBE VEHETIK: magánszemélyek, jogi személyek;ÜGYINTÉZÉS KEZDEMÉNYEZHETŐ:  

* ügyfélfogadási időben, vagy előre egyeztetett időpontban személyesen az építésügyi ügyintézőnél:

Csonka Zoltán - építésügyi hatóság vezetője; telefon: 06-22/572-022;

Fax: 06-22/572-109. 

* postai úton (8130 Enying, Kossuth u. 26.);

* az ingatlan helye szerinti helyi jegyzőnél (az építésügyi hatóságnak történő továbbítás céljából);


ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:

Hétfő: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00

Kedd: nincs

Szerda: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00

Csütörtök: 8.00 - 12.00

Péntek: nincs


ÉPÍTÉSIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZÉS MÓDJA:

2013. január 1-e óta az eljárások megindítása ügyfélkapus bejelentkezéssel a www.etdr.gov.hu  ill. www.e-epites.hu internetes felületen történhet.

 

Ügyfél kérésére határozatokat, végzéseket és egyéb okiratokat hagyományos úton (papír alapon) is megküldjük;


ÜGYINTÉZÉS DÍJAI: 

* az illetékről szóló törvény alapján, a kérelmen illetékbélyegben leróva;

* a mértékéről kérjük egyeztessen az építésügyi ügyintézővel.


 

III.  NEM  A HELYI ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK:


 /FMKH Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

            Építésfelügyelete (Székesfehérvár, Honvéd u. 8./

 

                   -  bontás tudomásulvételi eljárás;

                   -  ingatlan állapotával kapcsolatos igazolása;

                   -  szabálytalan építési tevékenység;

                   -  építmények műszaki állapotának helyreállítása kötelezési eljárásban,

                   -  jó-karbantartási kötelezési eljárás;

 

/Települési polgármester /

 

- településképi kötelezés /építmény, építményrész felújítása,  átalakítása, lebontása településképi okokból/;   

                    - településképi véleményezési eljárás;

                    - településképi bejelentési eljárás;

                    - reklámszerkezetek elhelyezése;

                    - építmények rendeltetésének megváltoztatása;


 

KAPCSOLÓDÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK:

(megtalálhatóak a www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso oldalon)

 

* 1997. évi LXXVIII. Tv. - az épített környezet alakításáról és védelméről;

* 2004. évi CXL Tv. - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;

* 1990. évi CXIII Tv. - az illetékekről;

* 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet - az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK);

* 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és ellen-őrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról;

* 314/2012. (XI.  8.)  Korm. rendelet  - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési  sajátos jogintéz-

ményekről; 

* 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet - az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről;

* 245/2006. ((XII. 5.) Korm. rendelet - az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól;

* 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet - az építésfelügyeleti tevékenységről;

* 238/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet - az építésfelügyeleti bírságról;

* 191/2009. (IX. 15.) Korm rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről,

 

 

A településekre vonatkozó Helyi Építési Szabályzatok:

 

* Enying - 35/2004. (IX. 30.) és 18/2010. (IX. 01.) számú önkormányzati rendeletek;

* Dég - 15/2006. (VI. 15.) rendelettel módosított 6/2006. (III. 01.) önkormányzati rendelet;

* Lajoskomárom - 16/2009. (XII. 01.) önkormányzati rendelet;

* Mezőkomárom - 5/2005. (V. 12.) önkormányzati rendelet;

* Szabadhídvég - 1/2005. (I. 21.) önkormányzati rendelet.

 

 

E-mail: epitesugy.pmhiv@www.enying.eu

2014-10-15 13:37:08