Facebook

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

 

Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény mikrotársulási formában több térségi feladatot lát el.

 

A társulás elnevezése:  Enyingi Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás.  
Székhelye: 8130 Enying, Kossuth L.u. 26.


Az intézmény a működési engedélye alapján az alábbi szolgáltatás nyújtására jogosult:

 

Szolgáltatások területi megoszlás szerint

 

 

Szolgáltatás megnevezése (Ellátási terület)


Alapellátás keretében:


Étkeztetés (Enying, Mátyásdomb, Szabadhidvég, Mezőkomárom, Lajoskomárom, Mezőszentgyörgy, Lepsény)

Család-és gyermekjóléti szolgálat (Lepsény, Mátyásdomb, Szabadhídvég, Mezőkomárom, Mezőszentgyörgy)

Házi segítségnyújtás (Enying,Lepsény, Mátyásdomb, Szabadhidvég, Mezőkomárom, Lajoskomárom, Mezőszentgyörgy)

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Enying, Szabadhidvég, Mezőkomárom, Lajoskomárom)

Idősek nappali ellátása (Enying)


Szakosított ellátás keretében:


Idősek bentlakásos ápoló-gondozó otthona

Enying, Szabadság tér 2.
Enying, Hősök tere 5.

 

Térítési díjaink: 

Személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi díjait 2023. június 1. napjától Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (I.29.) önkormányzati rendelete határozza meg. Megnyitásához kattintson az itt található linkre.

 

 

Kik vehetik igénybe szolgáltatásainkat:

Jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg.

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(I.29.) számú rendelete az egyes szociális ellátásokról alapján, az alábbiak szerint jogosultak a kérelmezők az ellátásra:


"7.§(1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk miatt.

(2) Étkezésben az a személy részesülhet, akinek a szociális rászorultságát az ESZI intézményvezetője a 7.§ (1) bekezdése a)-e) pont egyike alapján megállapítja.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja alapján életkora miatt szociálisan rászorult az a személy, aki 65. életévét betöltötte és a havi nettő jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát. 

4) Az (1) bekezdés b) pontja alapján egészségi állapota miatt szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt,

a) aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § a) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozott, vagy

b) akinek az egészségkárosodás mértéke eléri vagy meghaladja az 50 százalékot, vagy a munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette, vagy

c) akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota 50 százalékos vagy annál kisebb mértékű, vagy

d) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy

e) aki a háziorvos vagy szakorvos által igazoltan akut vagy krónikus betegsége miatt önmagát ellátni időlegesen vagy véglegesen nem képes.

(5) Az (1) bekezdés c) pontja alapján fogyatékossága miatt szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki határozattal igazolja, hogy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül.

(6) Az (1) bekezdés c) és d) pontja alapján pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg gyógyintézeti vagy bentlakásos intézeti ellátásban nem részesül, és önmaga ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 21. § (1)-(4) bekezdéseiben meghatározott szakvéleménnyel kell igazolni.

(7) Az (1) bekezdés e) pontja alapján hajléktalansága miatt szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki lakóhellyel nem rendelkezik, és éjszakáit életvitelszerűen a Társulás közigazgatási területének közterületén, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti.

(8) A napi egyszeri meleg étkeztetés ebéd biztosítását jelenti, mely az igénybevétel helyére történő szállítással vagy helyszínen történő fogyasztással biztosított.”

 

 

Család- és gyermekjóléti Szolgálat

Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató – a család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) – keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § és a 40 § (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait. A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott támogatás.

 

A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében a 39. §-ban és az Szt. 64. § (4) bekezdésében foglaltakon túl

-   folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,

-        meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,

-   szervezi a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat,

-      segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,

-         felkérésre környezettanulmányt készít,

-  kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,

-   biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,

-    részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,

-        nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A szolgáltatás biztosításának megkezdésekor vizsgálni kell a gondozási szükségletet.

 

Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni:

-          Azokról az időskorú személyekről, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,

-          Azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékosokról, szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladatok ellátásához igényelnek segítséget,

-          Akik bentlakásos intézményi felvételre várakoznak,

-          Akik betegségük miatt igénylik ezt az ellátási formát önálló életvitelük fenntartásához.

 

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:

-          Az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

-    Az önálló életvitel fenntartásában az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,

-       Veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, ill. azok elhárításában való segítségnyújtást.

d.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Igényelhetik:

A szociálisan rászorult egyének, akik:

-        egyedül élnek, s a 65 életévet betöltötték,

-        egyedül élnek, s súlyosan fogyatékosok, vagy pszichiátriai betegek,

-       kétszemélyes háztartásban élnek, 65 év felettiek, amennyiben egészségi állapotuk indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

 

Nappali ellátás

Feladata: a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak ellátása, részükre lehetőség biztosítása a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok alakítására, alapvető higiénés szükségletek kielégítésére, a szociális étkeztetésen keresztül igénybe vett ebéd, illetve az otthonról az intézménybe hozott étel elfogyasztására.

 

 

Felvétel módja: az ellátott kérelmére történik; a felvételről az intézményvezető dönt.

 

 

Szolgáltatásaik:

-          Szabadidős programok szervezése,

-          Szükség szerint egészségügyi alapellátás megszervezése,

-          Hivatalos ügyek intézésének segítése,

-          Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,

-          Ruházat tisztítása, javítása.

-          Külön térítés ellenében szervezett szolgáltatások:

 

Idősek Otthona – Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

 

Engedélyezett férőhely (telephelyen és székhelyen) összesen: 52 fő.

 

A meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek részére teljes körű ellátás biztosítása.

 

Feladata:

-       Gondozás: olyan fizikai, mentális és életvezetési segítség, mely a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi és szellemi funkciók helyreállítását szolgálja.

-     Ápolás: az intézmény keretei között biztosítható egészségi állapotot visszaállító tevékenység.

-          Felvétel rendje: az ellátott vagy törvényes képviselője kérelmére történik. A felvételről az intézmény vezetője az általa összehívott TEAM véleményének figyelembevételével dönt.

-          Étkeztetés: napi ötszöri étkezés

-          Ruházat; textília

-          Az ellátottak saját ruhájukat használják, ha szükséges az intézmény pótolja,

-          3 váltás ágynemű – lehet saját, vagy az intézmény biztosítja,

-          Tisztálkodáshoz 3 váltás textília.

 

Egészségügyi ellátás:

Heti egy alkalommal orvos látja el az ellátottakat (háziorvos), feladatai:

-          Felvilágosító előadás szervezése,

-          Heti rendszerességgel vizit tartása,

-          Havi rendszerességgel gyógyszer felírása,

-          Szűrővizsgálatokon való részvétel biztosítása,

-          Szakorvosi ellátásra való beutalás,

-          Biztosítja az alapvető gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket.

 

Mentális ellátás keretében végzett feladatok:

-          Személyre szabott bánásmód,

-          Egyéni esetkezelés, csoportos megbeszélés,

-          Szabadidő kulturált eltöltésének szervezése,

-          Családi és társadalmi kapcsolatok ápolása.

-          Lehetőség biztosítása a hitélet gyakorlására (református, katolikus Istentisztelet).

 

 

Foglalkoztatás szervezése: kulturális tevékenység, fizikai tevékenység, szellemi, szórakoztató tevékenység.

2023-06-14 10:42:08