Facebook

Enyingi Egyesített Szociális Intézmény

23_org_d25e2181460326bf2969312dae588a0d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szervezeti adatok

 

Az intézmény neve:           Enyingi Egyesített Szociális Intézmény

Az intézmény székhelye:    8130 Enying, Szabadság tér 2.

Elérhetőségei:

 

 - Telefon: 06-22-372-311   Fax: 06-22-372-311

- Email: enying@egyszocint.axelero.net

 

Telephelye:                        8130 Enying, Hősök tere 5. 

Intézményvezető:              Kasza Zsófia

 

Működési területe: 

 

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása vonatkozásában az Enying, Hősök tere 5. és Szabadság tér 2. szám alatti idősek otthonának működési ellátási területe, Enying, Lajoskomárom, Mátyásdomb, Szabadhídvég, Mezőkomárom,Mezőszentgyörgy, Lepsény, települések közigazgatási területe. Az Enyingi Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulási Megállapodásban rögzített, közös megvalósítású feladatok tekintetében a résztvevő települések közigazgatási területe.

 

Fenntartó neve és székhelye: 

 

Az Enyingi Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26.

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási formák ellátási területe:

 

- Családsegítés ellátási területe: Mátyásdomb, Mezőkomárom, Lepsény, Mezőszentgyörgy, Szabadhídvég közigazgatási területe.

- Étkeztetés ellátási területe: Enying, Lajoskomárom, Mátyásdomb, Szabadhídvég, Mezőkomárom, Mezőszentgyörgy, Lepsény települések közigazgatási területe.

- Házi segítségnyújtás ellátási területe:Enying, Lajoskomárom, Mátyásdomb, Szabadhídvég Mezőkomárom, Mezőszentgyörgy, Lepsény települések közigazgatási területe.

- Nappali ellátást nyújtó intézmény: Idősek Klubja, ellátási területe: Enying város közigazgatási területe.

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási formák:

 

- Ápolást, gondozást nyújtó intézmény: Idősek Otthona ellátási területe: Enying, Lajoskomárom, Mátyásdomb, Szabadhídvég, Mezőkomárom, Mezőszentgyörgy, Lepsény települések közigazgatási területe.

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

- Család- és gyermekjóléti szolgáltatás ellátási területe: Mátyásdomb, Mezőkomárom, települések közigazgatási területe.

 

Az intézmény belső szervezeti egységeinek fő feladatai:

 

Családsegítés

 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott támogatás.

 

Étkeztetés

 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, ill. eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen: koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

 

Az étkezés biztosítható:

Az étel helyben fogyasztásával,

Az étel elvitelének lehetővé tételével,

Lakásra szállításával.

 

Szociális étkeztetés  letölthető kérelem nyomtatvány

 

 

Házi segítségnyújtás

 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A szolgáltatás biztosításának megkezdésekor vizsgálni kell a gondozási szükségletet. 

 

Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni:

 

Azokról az időskorú személyekről, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,

Azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékosokról, szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladatok ellátásához igényelnek segítséget,

Akik bentlakásos intézményi felvételre várakoznak,

Akik betegségük miatt igénylik ezt az ellátási formát önálló életvitelük fenntartásához.

 

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:

 

Az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

Az önálló életvitel fenntartásában az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,

Veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, ill. azok elhárításában való segítségnyújtást.

 

Házi segítségnyújtás letölthető kérelem nyomtatvány

 

 

 Nappali ellátás

 

Feladata: a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak ellátása, részükre lehetőség biztosítása a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok alakítására, alapvető higiénés szükségletek kielégítésére, a szociális étkeztetésen keresztül igénybe vett ebéd, illetve az otthonról az intézménybe hozott étel elfogyasztására. 

Felvétel módja: az ellátott kérelmére történik; a felvételről az intézményvezető dönt.

 

Idősek nappali ellátása letölthető kérelem nyomtatvány

 

Család- és gyermekjóléti Szolgálat

 

Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató – a család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) – keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § és a 40 § (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.

 

Gyermekjóléti Szolgálat feladatai:

 

A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében a 39. §-ban és az Szt. 64. § (4) bekezdésében foglaltakon túl

- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,

- meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,

- szervezi a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat,

- segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,

- felkérésre környezettanulmányt készít,

- kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,

- biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,

- részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,

- nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.

 

Idősek Otthona – Ápolást, gondozást nyújtó

 

Engedélyezett férőhely (telephelyen és székhelyen) összesen: 52 fő.

 

A meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek részére teljes körű ellátás biztosítása.

 

Felvétel rendje: az ellátott vagy törvényes képviselője kérelmére történik. A felvételről az intézmény vezetője az általa összehívott TEAM véleményének figyelembevételével dönt.

 

Gondozás: olyan fizikai, mentális és életvezetési segítség, mely a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi és szellemi funkciók helyreállítását szolgálja.

 

Ápolás: az intézmény keretei között biztosítható egészségi állapotot visszaállító tevékenység.

 

Étkeztetés: napi háromszori étkezés 

 

Az ellátottak saját ruhájukat használják, ha szükséges az intézmény pótolja, 3 váltás ágynemű – lehet saját, vagy az intézmény biztosítja, tisztálkodáshoz 3 váltás textília.

 

Egészségügyi ellátás:

Heti négy órában, illetve szükség szerint orvos látja el az ellátottakat (háziorvos) 

Mentális ellátás keretében végzett feladatok:

Személyre szabott bánásmód,

Egyéni esetkezelés, csoportos megbeszélés,

Szabadidő kulturált eltöltésének szervezése,

Családi és társadalmi kapcsolatok ápolása.

Lehetőség biztosítása a hitélet gyakorlására (református, katolikus Istentisztelet).

 

Foglalkoztatás szervezése: kulturális tevékenység, fizikai tevékenység, szellemi, szórakoztató tevékenység.

A szakosított ellátást nyújtó intézményben (székhelyen és telephelyen külön) Érdekképviseleti Fórum segíti a vezetés munkáját, védi az ellátottak érdekeit.

 

Idősek Otthona letölthető kérelem nyomtatvány

 

 

Az intézmény ügyfélfogadási rendje:

 

Ügyintézés helye: 8130 Enying, Szabadság tér 2.          Tel: 06/22/372-311

 

Házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi gondozás

Szociális étkeztetés

Idősek Nappali Otthona

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

hétfő - csütörtök:  8:00 – 15:30 óráig 

péntek:       8:00 – 12:00 óráig

 

Családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat ügyfélfogadás:

 

Mátyásdomb, Fő utca 17.

Hétfő 14.00 – 18.00 óráig

Kedd : nincs

Szerda 14.00 – 18.00 óráig

Csütörtök : nincs

Péntek: nincs

 

Mezőkomárom, Kossuth Lajos utca 4.

Hétfő: nincs

Kedd: 14.00 - 18:00 óráig

Szerda: nincs

Csütörtök: 14.00 - 18.00 óráig

Péntek: 14.00 - 18.00 óráig

 

Lepsény, Fő utca 74.

Hétfő: 9.00 - 12.00 óráig

Szerda: 9.00 - 12.00 óráig

Mezőszentgyörgy, Kossuth utca 72.

Hétfő: 8.00 - 12.00 óráig

Szerda: 13.00 - 15.00 óráig

 

Szabadhídvég

Kedd: 13 .00 - 15.00 óráig


A térítési díjakat Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (I.29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló rendelete tartalmazza.


ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

 

2024-02-22 13:51:56