Facebook

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ

 Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ

Székhely: 8130 Enying-Balatonbozsok, Gárdonyi G. u. 86/3 hrsz.

 

Szervezeti adatok:

Intézményvezető: Bartalos Krisztina

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ

8131 Enying — Balatonbozsok, Gárdonyi Géza u. 86/3. hrsz

 

Nyitva:H-Cs:8-16, P:8-13.30

Telefonszám: 22/555-424. 22/372-104

Email: csgyk@enyingcsgyk.hu

 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat - Enying településen

 

Enying város közigazgatási területén ellátja a család-és gyennekjóléti szolgáltatásokkal kapcsolatos szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat. Enying járás közigazgatási területén a fenti feladatokon túl ellátja a család-és gyermekjóléti központ feladatait. Ennek körében a gyermek családban nevelkedésének elósegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt; a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe taftozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységeket lát el és szakmai támogatást nyújt az ellátási területen működő gyermekjóléti szolgáltatások számára. A nyári Erzsébet-táborhoz kapcsolódó feladatok ellátása.

Ellátási terület, ellátottak köre:

Család-és Gyennekjóléti szolgálat tekintetében Enying Város közigazgatási területe.Család-és Gyermekjóléti központ tekintetében Enying járás településeinek (Dég, Enying, Kisláng, Lajoskomárom, Lepsény, Mátyásdomb, Mezőkomárom, Mezőszentgyörgy, Szabadhidvég) közigazgatási területe.

Az intézmény alaptevékenysége:

-  Családsegítés keretében segítséget nyújt Enying város közigazgatási területén élő szociális és mentálhigiénés problémái, vagy egyéb krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.

-    Gyermekjóléti szolgáltatás keretében segítséget nyújt Enying város közigazgatási területén élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez.

-  A gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elósegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

-  Család- és gyermekjóléti szolgálat — összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

-    Család- és gyermekjóléti központ   a gyermekjóléti szolgálatnak az általános szolgáltatási feladatain túl ellátja a jogszabályban meghatározott feladatokat:

·         a gyermek családban nevelkedésének elősegítése,

·    a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt,

·   a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el,

·  szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára

 

Az Intézmény belső szervezeti egységei

Az Intézmény belső szervezeti egységeinek meghatározásánál elsődleges cél, hogy az Intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek megfelelően. Ennek figyelembe vételéve az Intézményben az alábbi szervezeti egységek határozhatók meg:

- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Szolgálat)

- Család-és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Központ)

Az Intézmény önálló intézményegységként működő Család-és Gyermekjóléti Központ szakmai egysége speciális szolgáltatást nyújt — kapcsolattartási ügyeletet, óvodai- iskolai szociális segítést, gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, pszichológiai tanácsadást, családkonzultációt, családi kapcsolati konfliktusok esetén mediációt biztosít — ez által biztosítja a gyermeki jogok maradéktalan érvényesülését.

Kapcsolatügyelet

Célja: a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása; konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás nyújtása; az érintett felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, megállapodás létrehozása.

Feladata: a bíróság vagy a gyámhivatal által elrendelt felügyelt kapcsolattartás biztosítása;  a kapcsolattartás működése érdekében konfliktuskezelés és tanácsadás;

Iskolai-óvodai szociális munka

Preventív és korrektív jellegú tevékenység, melynek keretében a közoktatási intézménybe járó gyermeknek, családjaiknak valamint az intézményben dolgozó pedagógusainak nyújt támogatást a gyermek beilleszkedéséhez, a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők feltárásában és megoldásában, a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában, valamint a gyermek óvodai vagy iskolai életét érintő kérdésekben, illetőleg nevelési problémák esetén a konfliktus feloldásában

Készenléti szolgálat

Célja a Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerüló krízishelyzetekben azonnali segítség, tanácsadás, tájékoztatás nyújtása.

A telefonos ügyelet a Központ nyitvataftási idején túl, 16.00-órától reggel 07.30-ig, hétvégén és ünnepnapokon bármilyen időpontban segítséget nyújt.

Feladata: állandóan hívható, közismert mobiltelefonszám biztosítása: 06-30-183-61-23  telefonon történő tanácsadás, tájékoztatás;  segítség mozgósítása;  kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel, szolgáltatókkal (rendőrség, gyermekvédelmi szakszolgálat, kórház, családok átmeneti otthona, anyaotthonok, utcai szolgálat,) akik krízishelyzet esetén azonnali, konkrét segítséget tudnak nyújtani;

Pszichológusi Tanácsadás

Intézményünk működési rendje szerint igénybe vehető ingyenes pszichológiai tanácsadás, önkéntes jelentkezés alapján. Igénybevétele előzetes időpont egyeztetés alapján telefonon vagy személyesen történik. Keressék a családsegítő kollégákat.

Családkonzultáció, családterápia:

A terápia fókuszában a család, annak alrendszerei illetve a családi kapcsolatok állnak. Az ülések során az összes családtag jelen van: így elkerülhetó a búnbakképzés és az ebből fakadó ellenállások, így a családtagok egymás segítői abban a változásban, amit ók maguk jelölnek ki.

Mediáció:

Feladata, hogy a vitában álló felek egy független, képzett harmadik fél segítségével olyan megállapodást hozzanak létre, amely mindkettöjük számára elfogadható. A mediátor nem terápiát végez, a módszer gyors és célratörő, és csak azokkal a problémákkal foglalkozik, amelyet a mediációt igénybe vevők kérnek.

 

A család- és gyermekjóléti szolgáltatások szakmai szabályozó dokumentumai:

- A család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer működésének működtetésének szabályairól szóló módszertani útmutató. (3. átdolgozott kiadás). #mce_temp_url# 

- Protokoll a család-és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer folyamatairól. (3. átdolgozott kiadás)#mce_temp_url#

- Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosított szociális segítő munka folyamatairól (2. kiadás)#mce_temp_url#

- Protokoll a gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család- és gyermekjóléti szolgáltatások folyamatairól (2. kiadás)#mce_temp_url#

- A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan.#mce_temp_url#

 

 

 

 

 

 

2024-05-24 09:47:43