Facebook

Hagyatéki eljárás

 


Ügyleírás:
* A hagyatéki eljárás hivatalból indul – a halottvizsgálati bizonyítvány megérkezésével, – de indulhat annak az ügyfélnek a kérelmére is, akinek az eljáráshoz jogi érdeke fűződik.
* A hagyatéki eljárás megindítására attól a naptól számított 30. napon belül kerül sor, melyről a jegyző tudomást szerzett.
* A leltározást – mint leltárelőadó – a jegyző által megbízott előadó végzi. A belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye az irányadó.
* A halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt hozzátartozót az ügyintéző idézi a hagyatéki leltár felvétele céljából.
* A leltárfelvételt célszerű olyan örökösnek intézni, aki a legtöbb adattal, ténnyel rendelkezik a többi örökösről és a hagyaték tárgyát képező ingatlan, ingó vagyonról.
* Írásbeli meghatalmazás útján is sor kerülhet leltárfelvételre.

Az ügyintéző hivatalból keresi meg az örökhagyó lakóhelye, illetve a vagyon fekvése szerint illetékes Körzeti Földhivatalt, hogy megkérje az örökhagyó után maradt ingatlan/ok/ tulajdoni lap másolatát.

A hagyatéki leltárban felvett ingatlan/ok/ forgalmi értékének megállapítása céljából a Polgármesteri Hivatalban Adó- és Értékbizonyítványt állítanak ki.

A hagyatéki leltárban felvett adatokat, tényeket a rendelkezésre álló dokumentumok becsatolásával vagy tanúk megnevezésével a hagyatéki leltárban igazoltatni kell. A hagyatéki leltár felvétele során bizonyítási eljárás lefolytatásának, illetve öröklési jogvita eldöntésének helye nincs.

Kötelező ingó leltárt felvenni, ha az örökösök között kiskorú, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló vagy ismeretlen helyen távollevő személy érdekelt, továbbá nincs ismert örökös.

Ha az örökhagyó után ingatlan, vagy leltározási kötelezettség alá eső vagyontárgy nem maradt, a megjelenés akkor is kötelező az eljárás lezárása végett.

A hagyaték megállapítása és az örökösök részére történő átadása a közjegyző hatásköre.

 

Az ügyintézés ideje: az ügy bonyolultságától függ (30 perctől akár 1,5 óráig is eltarthat)

 

Hogyan lehet kezdeményezni: Az igazgatási ügyintézőnél ügyfélfogadási időben, vagy előzetes telefonon történő megbeszélés alapján személyesen, illetve írásban.

 

Az eljárás megindításához szükséges iratok:
* az ingatlanra vonatkozó okiratok (adásvételi-, ajándékozási szerződés, tulajdonjogot vagy használati jogot bizonyító megállapodás stb.)
* halotti anyakönyvi kivonat vagy másolat,
* a törvényes és/vagy végrendeleti örökösök adatai (név: családi és utó, férjes és lánykori, születési helye, ideje, anyja neve, ami a születési anyakönyvi kivonatban szerepel, pontos lakcím vagy tartózkodási hely),
* végintézkedés esetén a végrendelet, öröklési -, ajándékozási szerződés másolata vagy utalás arra, hogy hol és kinél található,
* vagyoni értékeket megtestesítő értékpapírok, takarékbetétkönyv, részvény,  életbiztosítási kötvény, pénz- és hitelintézetnél nyitott és vezetett számlák,
* gazdasági társaságban, vállalkozásban tagság, érdekeltség vagy részesedés mértéke stb.,
* engedélyhez kötött gépjármű (személygépkocsi, motorkerékpár, motorcsónak, mezőgazdasági haszongépek stb.) okiratai,
* fel nem vett utolsó havi Nyugdíjfolyósító Intézet által folyósított ellátás összege és törzsszáma, továbbá egyéb más jogcímen rendszeresen folyósított járadék,
* kiskorú, gondnokolt, ismeretlen helyen lévő törvényes képviselőjének adatai,
* hagyatéki teher, illetve követelés bejelentése, a hagyatéki vagyontárgyakra ki milyen jogcímen jelent be igényt,
* temetési számlák.

 

 
Fizetendő díj: nincs

 

Kapcsolódó jogszabályok: 
- 6/1958. (VII.4.) IM rendelet a hagyatéki eljárásról

 

Letölthető dokumentum: nincs

 

Felvilágosítás kérhető:
Némethné Szuntheimer Edina – igazgatási ügyintéző

 

2008-11-22 15:38:13