Facebook

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény


Ügyleírás:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása jogosít:
- a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
- az egyszeri támogatásnak, valamint
- az egyéb kedvezményeknek (pl. tankönyvtámogatásnak) az igénybevételére.
Az eljárás indulhat az ügyfél kérelmére, hivatalból, intézmény jelzésére.
A kérelem beadásakor ki kell tölteni a vagyonnyilatkozatot.
A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonára is. Vagyon alatt hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek az egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban
- külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy
- együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét
meghaladja azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanok áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző három hónap havi átlagát kell figyelembe venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető.

 

Ki veheti igénybe: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak a gyermeket nevelő családnak, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum legkisebb összegének 120%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő, tartósan beteg gyermeket nevelő szülő, valamint nagykorú gyermek esetében pedig a nyugdíjminimum 130%-át.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultág megállapításának jövedelemhatárai:
- családban élők esetében 32.556,-Ft
- gyermekét egyedül nevelő szülő, tartósan beteg gyermeket nevelő szülő, valamint nagykorú gyermek esetében 35.269,-Ft

 

Hogyan lehet kezdeményezni: Az igazgatási ügyintézőnél ügyfélfogadási időben, vagy előzetes telefonon történő megbeszélés alapján személyesen, illetve írásban.

 

Az eljárás megindításához szükséges iratok:
* személyi igazolvány, lakcím igazolvány,
* 3 havi nettó átlagkeresetről, illetve minden más egyéb jövedelemről (munkabér, családi pótlék, GYES, gyermektartásdíj, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, alkalmi munka stb.) szóló igazolás, nyilatkozat,
* őstermelő esetén az őstermelői igazolvány betétlapjának másolata,
* külön élő szülők esetén a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozat,
* a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos nagykorú gyermek esetén egészségi állapotára vonatkozó igazolás,
* középfokú oktatási intézményben, főiskolán, egyetemen tanuló gyermek iskolalátogatási igazolása.

 

Fizetendő díj: nincs

 

Kapcsolódó jogszabályok: 
- 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
- 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

 

Letölthető dokumentum: Kérelem - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására

 

Felvilágosítás kérhető:
Némethné Szuntheimer Edina – igazgatási ügyintéző

 

2009-01-01 00:57:14