Facebook

Lakásfenntartási támogatás

 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.


A támogatás normatív alapon állapítható meg.


Igénybe veheti: Az Enying városban bejelentett lakcímmel rendelkező (ha több lakcíme van, akkor a városban életvitelszerűen élő) személy.


Normatív alapon jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztói egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.


Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2008. január 1-től 28.500,- Ft.


Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelemnyomtatvány benyújtásával levélben vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján.


Az eljárás megindításához szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a család jövedelmi viszonyait tanúsító jövedelemigazolások, a lakás nagyságát igazoló okirat (nyilatkozat), bérlakásban vagy albérletben élő személy esetén a bérleti illetve albérleti szerződés. Ha a kérelmező a lakást kizárólagosan, de szívességi lakóként használja, csatolnia kell az őt erre feljogosító lakáshasználati szerződést, amely alapján a lakás fenntartási költségeit ő fizeti.
Mindazon szolgáltatóknak a számlája (nem csekk), amelyhez kéri a lakásfenntartási támogatás utalását!

 

Ügyintézés díja: nincs

 

Kapcsolódó jogszabályok:
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

 

Felvilágosítás kérhető:

Késmárki Józsefné - szociális ügyintéző

 

Letölthető dokumentum:
Kérelem és kitöltési útmutató

2014-10-15 10:15:03