Facebook

Aljegyző

 

A polgármester a jegyző javaslatára - a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint - aljegyzőt nevez ki határozatlan időre, a jegyző helyettesítésére, illetve a jegyző által meghatározott feladatok ellátására, melyek keretében

* ellátja a helyi esélyegenlőségi referensi feladatokat
* kapcsolatot tart a civil szervezetekkel
* koordinálja és figyelemmel kíséri a Polgármesteri Hivatal hatósági munkáját
* koordinálja és figyelemmel kíséri az önkormányzati adóhatósági feladatokat
* a jegyző helyettesítése keretében utasítás szerint, vagy a jegyző munkájának segítése keretében: 

- gondoskodik a hatáskörébe tartozó feladatok határidőben történő, a vonatkozó jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelő végrehajtásáról
- folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat és a hatásköri jegyzék módosulásait, naprakész ismeretekkel rendelkezik a feladatait érintő változásokról
- gondoskodik a helyi választásokkal kapcsolatos teendők lebonyolításáról, a szükséges eljárások törvényes és szakszerű lefolytatásáról, a megadott határidők betartásával
- szervezi és összehangolja a testületi munkát, előkészíti a testületi döntéseket, gondoskodik azok végrehajtásáról, őrködik a testületi működés - mind eljárási, mind anyagi vonatkozásában - törvényessége felett, azonnal jelzi, ha jogszabálysértést észlel
- szervezi és összehangolja a nemzetiségi önkormányzati munkát, előkészíti a nemzetiségi önkormányzati döntéseket, gondoskodik azok végrehajtásáról, őrködik a nemzetiségi önkormányati működés - mind eljárási, mind anyagi vonatkozásában - törvényessége felett, azonnal jelzi, ha szabálysértést észlet
- számon kéri az egyes köztisztviselők számára meghatározott feladatok végrehajtását
- közreműködik az önkormányzati szervek hatékony működtetésében, a helyi demokrácia erősítésében, segíti a helyi civil szervezetek munkáját
- gondoskodik a helyi humán erőforrás gazdálkodás területén a magasan végzett, feladatát eredményesen ellátó, önkormányzathoz lojális személyi állomány biztosításáról és fejlesztéséről
- gondoskodik az erőforrások hatékony felhasználásáról, a hivatal dolgozóinak optimális leterheltségéről, az esetleges szabad kapacitás kihasználásáról, ennek alapján a szükséges átszervezések meglétéről

2015-08-19 13:13:30