Facebook

Általános igazgatás

 

Általános igazgatás

Általános igazgatás:

1) Ellátja a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó művelődési, közoktatási és sportfeladatokat.

2) Közreműködik a polgármester feladat- és hatáskörébe tartozó művelődési és közoktatási feladatainak ellátásában.

3) Közreműködik a képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó sportügyi, művelődési és közoktatási ügyeinek intézésében.

4) Biztosítja az Önkormányzat közoktatási és közművelődési intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal közötti információáramlást.

5) Az önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe utalt feladatok tekintetében előkészíti és végrehajtja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és óvodáztatási támogatással kapcsolatos ügyeket, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetről szóló igazolás és jelentés kiállítása. Fenti feladattal összefüggésben igazolás kiadása a szociálisan rászoruló személyek, valamint a védendő fogyasztók részére.

6) Ipari, kereskedelmi, szociális igazgatással kapcsolatos ügyintézés:
- ipari feladatok,
- kereskedelem, vendéglátás,
- szálláshelyek engedélyezése,
ellátja az üzletek működésével kapcsolatos hatósági feladatokat,
- végzi a kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseket
ellátja a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységgel kapcsolatos eljárás lefolytatását,
- gyermekvédelmi intézmények működési engedélyeinek módosítása

7) A 6. pontban foglalt feladatok tekintetében tájékoztatja az állampolgárokat, átveszi a kérelmeket, gondoskodik az ügyiratok szabályzat szerinti mozgatásáról a határidők betartásával, előkészíti a felterjesztéseket és vezeti a nyilvántartásokat, szükség szerint helyszíni szemlét, ellenőrzést tart. Elvégzi a döntés előkészítést.

8) Mezőgazdasági termelőknek hatósági bizonyítvány rendelet szerinti kiadása.

9) Környezetvédelmi hatósági jogkörben átveszi a jegyző hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügyekben beadott kérelmeket, tájékoztatja az állampolgárokat. Elvégzi a döntés előkészítést.

10) Mezőgazdasági igazgatással kapcsolatos ügyintézés:
- vadkárral kapcsolatos feladatok, kárbecslés
- méhészet

11) Előkészíti az önkormányzat Humán Bizottságának ügyeit:
- jegyzőkönyvek elkészítése;
- határozatok nyilvántartása;
- részt vesz az előterjesztések elkészítésében;
- lakossági tájékoztatás.

12) Magánszálláshelyek nyilvántartásba vétele, az ehhez szükséges feltételek meglétének ellenőrzése, az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzéséhez segítségnyújtás.

13) Ellátja a termőföldek bérbeadásával, illetve adásvételével kapcsolatos jogszabály által előírt feladatokat (pl.: hirdetmények közlése).

14) Telekalakítási eljáráshoz kapcsolódó szakhatósági állásfoglalások kiadásának döntés előkészítése. Előkészíti és végrehajtja a polgármester hatáskörébe tartozó közterület-használati kérelmekből eredő feladatokat.

15) Lefolytatja a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásokat.

 

A települési támogatással kapcsolatos ügyintézés:

- lakásfenntartási települési támogatás
- rendkívüli települési támogatás,
- köztemetés
- szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatok tekintetében tájékoztatja
 az állampolgárokat, átveszi a kérelmeket, gondoskodik az ügyiratok szabályzat szerinti mozgatásáról. Elvégzi a döntés előkészítést.

1) Városfejlesztési ügyek:
- településkép, köztisztaság

2) Elvégzi a fakivágási ügyekkel kapcsolatos ügyintézést, döntés-előkészítést.

3) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági ügyek intézése. 

4) Élelmiszerlánc-felügyeleti szervként ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó növényvédelmi tevékenység keretében a belterületi károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzését, illetve a közérdekű védekezés elrendelésével kapcsolatos feladatokat.

5) A 4-6. pontban foglalt feladatok tekintetében hatósági ellenőrzést végez.

6) Állattartással, az állatok védelmével kapcsolatos feladatok

7) Az 6. pontban foglalt feladatok tekintetében tájékoztatja az állampolgárokat, átveszi a kérelmeket, gondoskodik az ügyiratok szabályzat szerinti mozgatásáról a határidők betartásával, előkészíti a felterjesztéseket és vezeti a nyilvántartásokat, szükség szerint helyszíni szemlét, ellenőrzést tart. Elvégzi a döntés előkészítést.

8) Távollétében helyettesíti az igazgatási ügyintéző II.-t.

9) Ellátja továbbá mindazokat a feladatokat, amelyekkel a jegyző és az aljegyző megbízza.

 

Népjóléti igazgatás:

A szociális igazgatásból eredő jegyzői hatáskörbe utalt feladatok.

1. Hagyatéki eljárással kapcsolatos ügyintézés:
- hagyatéki leltározás, a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak biztosítása, nyugdíjbiztosítási, közjegyzői megkeresés szerinti ügyintézés.

2. Ellátja az anyakönyvi ügyintézéssel, házasságkötéssel kapcsolatos teendőket.

3. Jegyzői címnyilvántartás vezetése

4. Távollétében helyettesíti a szociális igazgatási ügyintéző I. -et.

5. Ellátja továbbá mindazokat a feladatokat, amelyekkel a jegyző és az aljegyző megbízza.


 

Adóügyek:

Ellátja az adó és illetékhatósági tevékenységgel kapcsolatos feladatokat:
- magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adóval, gépjárműadóval ill. termőföld bérbeadásával kapcsolatos ügyintézések (bevallások kezelése, adók kivetése, számítógépes nyilvántartása, ellenőrzése);
- befizetések nyilvántartása;
- változások lebonyolítása;
- átjelentések az érintett önkormányzatoknak;
- igazolás kiadása vagyoni helyzetről;
- adóigazolások átadása;
- határozatok, fizetési meghagyások készítése;
- utalások,
- idegen bevételek nyilvántartás, utalása;
- MÁK felé adatszolgáltatás, kapcsolattartás;
- programrendszerekkel kapcsolatban felmerülő napi problémák orvoslása;
- adatbázisokból egyedi igény szerinti lekérdezések, listázások, információk leszedése;
- egyéb aktuális feladatok ellátása.

A polgármesteri hivatal informatikai rendszerével kapcsolatos teendők figyelemmel kísérése, koordinálása.

Végzi az adók módjára behajtható köztartozások behajtásához kapcsolódó igazgatási tevékenységet.

Köteles a helyi adókról szóló helyi rendeletek hatálya alá tartozó adóalanyok ellenőrzésére a helyi adóbevételek behajtása érdekében.

Munkafolyamatba épített ellenőrzési feladata:
- minden munkaköréhez kapcsolódóan vezeti a szükséges nyilvántartásokat, melyek alapján ellenőrzi saját tevékenységét,
- folyamatosan vezeti az előadói munkanaplót, irattári jellel látja el az elintézett ügyiratait.

 

Pénzügy:

Elkészíti:
- az éves költségvetési koncepcióra vonatkozó testületi előterjesztést;
- az éves költségvetési rendelet-tervezetet;
- a költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-tervezeteket;
- a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és az éves zárszámadási rendelet-tervezetet;
- a Belügyminisztérium számára megküldendő gazdálkodásra vonatkozó beszámoló jelentést;
- a feladatköréhez tartozó egyéb testületi előterjesztéseket.

Gondoskodik a normatív költségvetési hozzájárulások elszámolásáról a zárszámadás keretében.

Megszervezi és koordinálja a költségvetést előkészítő tervezési munkát az önkormányzati intézmények és a polgármesteri hivatal között.

Gondoskodik az önkormányzati bizottságok véleményének a koncepcióhoz történő csatolásáról.

Szakmai szempontokat ad az intézmények számára a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves és éves szöveges beszámoló jelentéshez.

Folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati költségvetés végrehajtását, pénzügyi egyensúlyát. Erről meghatározott rendszerességgel ill. esetenként tájékoztatja a polgármestert és a képviselő-testületet. Intézkedést tesz a hátralékok behajtására.

Gondoskodik a költségvetés végrehajtásáról.

Elkészíti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet.

Gondoskodik az előző évi pénzmaradványok elszámoltatásáról, az elszámolások felül-vizsgálatáról.

Az intézményektől beérkező pótelőirányzati igények pénzügyi megoldására javaslatot alakít ki, és érdemi elbírálására továbbítja azokat az érintett bizottságok számára.

Folyamatosan kapcsolatot tart a hivatalon belül - gazdálkodási feladatokkal felruházott - szervezeti egységekkel és az önkormányzati költségvetési szervekkel.

Biztosítja a pénzügyi információk továbbítását az önkormányzat és az intézmények között, a költségvetési előirányzatokat érintő képviselő-testületi és bizottsági döntésekről írásbeli értesítést küld.

Gondoskodik:
- az államháztartás számára jogszabályokban előírt adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettség (költségvetés, féléves és éves beszámoló) határidőben történő teljesítéséről;
- a normatív költségvetési hozzájárulások elszámolásáról;
- a költségvetési szervek folyamatos pénzellátásáról;
- a polgármesteri hivatal számviteli rendjének, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzatának elkészítéséről és annak naprakészen tartásáról;
- a polgármesteri hivatal gazdálkodásának pénzügyi számviteli lebonyolításáról;
- az önkormányzati költségvetési előirányzatok nyilvántartásának folyamatos vezetéséről.

Gondoskodik a célhoz nem kötött források betétként való elhelyezéséről.

Javaslatot tesz egyéb banki szolgáltatások igénybevételére.

Felülvizsgálja a veszteség okait, intézkedik azok megszüntetésére.

Javaslatot tesz a költségvetési szerv besorolására (önálló, részben önálló).

Felülvizsgálja a költségvetési szervek beszámolóit.

Értesíti a költségvetési szerveket írásban az éves számszaki beszámoló és működés elbírálásáról, jóváhagyásáról.

Gondoskodik a címzett-, és céltámogatások, valamint a kiegészítő támogatások igényléséről.

Javaslatot tesz hitelfelvételre.

Javaslatot tesz kötvénykibocsátásra, döntés után megszervezi a végrehajtást.

Figyelemmel kíséri a beruházások, felújítások pénzügyi teljesítését, elkészíti az üzembe helyezési okmányokat, belső bizonylatokat.

A MÁK-on keresztül a költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vételét kéri, intézkedik a változások bejegyeztetése iránt.

Gondoskodik arról, hogy a költségvetést határidőre benyújtsák a MÁK-hoz.

Kéri a feladatmutatóhoz kapcsolódó állami hozzájárulás előirányzat-módosítását a MÁK-on keresztül.

Vezeti az önkormányzat vagyonának nyilvántartását, részt vesz a leltározásban, selejtezésben, annak adminisztrációjában.

Közreműködik a költségvetéshez kapcsolódó rendelet-tervezetek és testületi előterjesztések előkészítésében.

Kötelezően részt vesz a képviselő-testületi üléseken, meghívás alapján a bizottsági üléseken. Akadályoztatása esetén helyetteséről gondoskodik.

Gondoskodik - feladatkörében - a képviselő-testületi és bizottsági határozatok végrehajtásáról, arról rendszeresen jelentést készít a jegyző számára.

Ellátja a főkönyvi könyvelői feladatokat:
 - bizonylatok könyvelésre való előkészítése, kontírozás banki és pénztárforgalom alapján;
- főkönyvi könyvelés könyvelő programmal;
- negyedéves pénzforgalmi jelentés és évközi mérleg elkészítése a MÁK felé;
- a Polgármesteri Hivatal féléves és éves költségvetési beszámolójának elkészítése;
- adatszolgáltatás az önkormányzati féléves és éves beszámolóhoz, közreműködés annak elkészítésében;
- adatszolgáltatás a költségvetési tervezéshez; közreműködés a Polgármesteri Hivatal költségvetésének elkészítésében; adatszolgáltatás a MÁK felé a költségvetésről;
- vezeti a Polgármesteri Hivatal évközi előirányzat-módosításainak nyilvántartását;
- ellenőrzi az analitikus nyilvántartások valódiságát;
- negyedéves feladás alapján az analitikus nyilvántartások alapján rögzíti a főkönyvi könyvelésben a mérlegszámlák változásait;
- egyezteti a Polgármesteri Hivatal vagyonának analitikus nyilvántartását a főkönyvi könyveléssel; részt vesz a leltározásban, selejtezés előkészítésében;
- ellenőrzi a vagyonkataszter és mérleg egyezőségét a bruttó értékek tekintetében;
- egyéb aktuális feladatok ellátása;
- az analitikus könyvelő, munkaügyi ügyintéző és pénztáros helyettesítése.

Az utalványozási rendben gyakorolt jogai: az érvényesítő távollétében és összeférhetetlensége esetén gyakorolja az érvényesítő jogait;

Munkafolyamatba épített ellenőrzési feladata:
- a könyvelés bizonylatainak alaki és tartalmi szabályszerűségének ellenőrzése;
- a főkönyvi könyvelés egyeztetése az analitikus nyilvántartásokkal;
- a főkönyvi könyvelés és a költségvetési beszámoló egyezőségének ellenőrzése;
- az előadói munkanapló folyamatos vezetése, elintézett ügyiratainak irattári jellel való ellátása.

Ellátja a Gazdasági Bizottság titkári feladatait, végzi az ezzel kapcsolatos adminisztrációs előkészítő és végrehajtó tevékenységet.

Ellátja az analitikus könyvelői feladatokat:
- Banki forgalom alapján beérkezett alapbizonylatok feltűzése, tételes egyeztetése; a bankszámla analitika vezetése,
- lakbér, helyiségbér, lakásértékesítés, telekértékesítés, lakásvásárlás és építés munkáltató támogatása, közmű-hozzájárulás, letelepedési alap, gondozási díj és egyéb kiszámlázott bevételek analitikájának vezetése;
- negyedévi feladások készítése a főkönyvi könyvelés részére;
- közmű-visszatérítéshez lista elkészítése nyilvántartás alapján;
- bérleti díjak és egyéb a Polgármesteri Hivatalt megillető bevételek számlázása;
- áfa analitika vezetése; havi áfa bevallás elkészítése; egyéb az állami adóhatóságot illető befizetési kötelezettségek nyilvántartása és bevallása;
- negyedéves és éves beruházási statisztikai jelentés elkészítése;
- a részletfizetéshez kapcsolódó jelzálogjog ügyek intézése;
- vezeti a Polgármesteri Hivatal vagyonának nyilvántartását, részt vesz a leltározásban, előkészíti a selejtezést;
- egyéb aktuális feladatok ellátása;
- minden negyedévet megelőző hó 10-ig visszaigényli a víz, a gáz, a csatorna, folyékony hulladék és egyéb visszaigényelhető kifizetéseket;
- a főkönyvi könyvelő és a munkaügyi előadó-pénztáros helyettesítése.

Kezeli a hivatal házipénztárát, ennek keretében lebonyolítja a be- és kifizetéseket, kezeli a pénztárbizonylatokat és folyamatosan átadja a könyvelőnek;

Munkafolyamatba épített ellenőrzési feladata:
- az analitikus könyvelés bizonylatainak alaki és tartalmi ellenőrzése;
- folyamatosan vezeti az előadói munkanaplót, irattári jellel látja el az elintézett ügyiratait.

 

Belső ellenőrzés:

Elkészíti a belső ellenőrzési kézikönyvet, és azt folyamatosan felülvizsgálja;

Összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési terveket, valamint a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyása után végrehajtja a terveket;

Megszervezi a belső ellenőrzési tevékenységet, irányítja az ellenőrzések végrehajtását;

Összehangolja az ellenőrzéseket;

Amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén a felügyeleti szerv vezetőjét haladéktalanul tájékoztatja és javaslatot tesz a megfelelő eljárások megindítására;

Összeállítja az éves ellenőrzési jelentést és az összefoglaló ellenőrzési jelentést;

Gondoskodik az ellenőrzések nyilvántartásáról, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról;

Éves képzési tervet készít és gondoskodik annak megvalósításáról;

Évente értékeli a belső ellenőrzés tárgyi, személyi feltételeit és javaslatot tesz a költségvetési szerv vezetőjének, a feltételeknek az éves tervvel történő összehangolására;

Tájékoztatja a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekről;

Nyomon követi az intézkedési tervek végrehajtását a költségvetési szerv vezetőjének tájékoztatása alapján.

 

Munkaügy:

Közfoglalkoztatottak, start munkaprogram keretében foglalkoztatott munkavállalók esetében a munkaszerződések elkészítése, munkaviszony megszüntetése, az ezzel kapcsolatos teendők elvégzése, az okmányok kiállítása, nyilvántartások vezetése, a Munkaügyi Központ fele minden hónap 12. napjáig elszámolások benyújtása, heti közfoglalkoztatási bér számfejtése.

Közreműködik a közfoglalkoztatottak, start munkások heti elszámolásában, a csatolandó állományok előkészítésében, a Magyar Államkincstárhoz eljuttatja a kinevezéssel, megszüntetéssel kapcsolatos ügyiratokat.

Minden hó 5-ig jelenti a MÁK felé a közfoglalkoztatottak munkából való távolmaradását, csatolja a szükséges orvosi igazolásokat.

A Magyar Államkincstár Központi Illetményszámfejtő Rendszerében – továbbiakban KIR- rendszeren keresztül rögzíti a közfoglalkoztatottak távollétének időpontjait

Vezeti a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos nyilvántartásokat, változás esetén a MÁK felé megküldi a jelentéseket.

A helyi önkormányzati képviselők, a polgármester / az alpolgármester, a Városunkért Közalapítvány, valamint az Enyingi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben a szükséges vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekkel kapcsolatos teendők elvégzése.

A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013 (VI. 30.) KIM rendeletnek megfelelően ellátja a köztisztviselők TÉR- rendszerben való rögzítését, az értékelők számára szükséges teljesítmény követelmények előírásához a munkaköri leírásokat aktualizálja.

Figyelemmel kíséri a Magyar Államkincstár E-adat rendszerén bejövő üzeneteket, adatforgalmat, minden hónap első munkanapján kinyomtatja a számfejtési és finanszírozási listákat.

Egyéb aktuális feladatok ellátása.

Távollétében helyettesíti a munkaügyi ügyintéző III-t.

Ellátja továbbá mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Jegyző és az Aljegyző megbízza:

Munkavégzése során munkaköri feladatai a következők:
- megbízási szerződésen alapuló kifizetések, eseti kifizetések, tisztségviselők díjának, nem rendszeres kifizetések számfejtése; 

- minden hó 2-ig a MÁK felé jelenti a tárgyhavi kifizetéseket (képviselők tiszteletdíja, útiköltségek, étkezési hozzájárulások, bérjellegű és egyéb kifizetések);

- havonta jelenti a MÁK felé az alkalmazotti állományban bekövetkezett változásokat és továbbítja az eü. jelentéseket;

- minden hó 5-ig jelenti a MÁK felé a fizetés előlegeket, a munkából való távolmaradást és egyéb változásokat;

- munkáltatói költségek megtérítésének igénylése;

- étkezési utalványok megrendelése, kifizetéssel kapcsolatos nyilvántartásának vezetése;

- A Cafeteria rendszeren belül különös tekintettel, a Széchenyi Pihenőkártyával kapcsolatos teendők elvégzése (szerződéskötés, kártyaigénylés, kártyafeltöltés)

- éves egészségügyi ellátás- és létszámkimutatás statisztika elkészítése;

- egyéb aktuális feladatok ellátása;

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek az Egyesített Szociális Intézmény, a Városi Bölcsöde, a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének kinevezése, átsorolása, munkaviszony megszüntetése, az ezzel kapcsolatos teendők elvégzése, az okmányok kiállítása.

A Városi Bölcsőde, az Egyesített Szociális Intézmény, a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár intézményekben dolgozó közalkalmazottak kinevezése, átsorolása, munkaviszony megszüntetése, az ezzel kapcsolatos teendők elvégzése, az okmányok kiállítása.

Ellátja a személyzeti anyagokkal kapcsolatos ügyintézést. Gondoskodik a személyi anyagok őrzéséről, karbantartásáról. Vezeti a Közszolgálati nyilvántartást a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalon keresztül, illetve közvetlenül adatot szolgáltat a Miniszterelnöki Hivatal részére.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében vezeti a szabadság nyilvántartást, aktualizálja a munkaköri leírások jegyzékét.

Vezeti a védőnők, a munka törvénykönyves munkavállalók tekintetében a szabadság nyilvántartást.

Minden hónapban a KIR3 rendszerben jelenti a köztisztviselők, és az intézményekben dolgozók távollét és változóbér adatait.

Ellátja a köztisztviselők képzésével, továbbképzésével kapcsolatos ügyek intézését.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, illetve az önkormányzat intézményeinek intézményvezetői pályáztatására vonatkozóan gondoskodik:

- a pályázat kiírásáról;

- a pályázat közzétételéről;

- valamint annak a KSZK honlapon történő megjelentetéséről.  

Vezeti a jogszabályok által előírt feladatkörével összefüggő nyilvántartásokat.

Ellátja továbbá mindazokat a feladatokat, amelyekkel a jegyző és az aljegyző megbízza.


Településfejlesztés:

Ellátja a kommunális igazgatással kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a földrajzi névvel, elnevezéssel kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a környezet és természetvédelemmel kapcsolatos feladatokat:

-    zöldterületek statisztikája, nyilvántartása.

Ellátja a közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatokat:

- utak, hidak nyilvántartása, statisztikája,

- helyi autóbusz-közlekedés ügyei.

Ellátja a vízügyi igazgatással és hírközléssel kapcsolatos feladatokat.

Önkormányzati ingatlanok értékesítésével, hasznosításával, fejlesztésével, fenntartásával kapcsolatos feladatok:

- haszonbérleti szerződések.

Ingatlankezeléshez kapcsolódó feladatok ellátása:

- értékesítéshez szerződés-előkészítés;

- nyilvántartás;

- fejlesztések, korszerűsítések;

- statisztikák.

Városfejlesztési ügyek:

- rendezési terv;

- csatornázás, vízvezetés.

Földügyek:

- ingatlan-nyilvántartási bejegyzések;

- földhivatali ügyek;

- ingatlankataszteri nyilvántartás és statisztika.

Végzi a településfejlesztési feladatokat az alábbiak szerint:

- pályázatíró/előkészítő/figyelő tevékenységet végez,

- munkaköréhez kapcsolódóan folyamatos tájékoztatást nyújt a település jegyzője, polgármestere és testületi szervei részére,

- közreműködik a pályázatok bonyolításában, annak jellegétől függően személyes teljesítéssel vagy adatszolgáltatással.

Mezőgazdasági igazgatással kapcsolatos ügyintézés:

- vadkárral kapcsolatos feladatok, kárbecslés; 

- mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatok; 

- méhészet.

Tájékoztatja az állampolgárokat, átveszi a kérelmeket, gondoskodik az ügyiratok szabályzat szerinti mozgatásáról a határidők betartásával, előkészíti a felterjesztéseket és vezeti a nyilvántartásokat, szükség szerint helyszíni szemlét, ellenőrzést tart. Elvégzi a döntés előkészítést.

 

Vezeti a jogszabályok által előírt feladatkörével összefüggő nyilvántartásokat.

Helyettesíti a településfejlesztési ügyintézőt.

 

Koordinálja a szervezést, költségvetést előkészítő területét érintő tervezési munkát az intézmények és a Polgármesteri Hivatal között

 

Kapcsolatot tart Hivatalon belül a Pénzügyi,- Adóigazgatási Osztályon – valamint az önkormányzati költségvetési szervekkel

 

Gyakorolja a munkafolyamatba épített ellenőrzési folyamatokat

 

Javaslatot tesz az intézmények éves felújítási,- és karbantartási munkákra

 

Kötelezően részt vesz a képviselő testületi üléseken, meghívás alapján a Bizottsági üléseken – akadályoztatása esetén helyetteséről gondoskodik

 

Az európai uniós források igénybevételére és felhasználására vonatkozóan:

- ellenőrzi a pályázat nyilvántartásának vezetését

- végzi a pályázatfigyelést

- külső személy vagy szervezet igénybevétele esetén közvetlen kapcsolattartó

- az európai uniós pályázatok pályázatkészítésének , lebonyolításának műszaki információk megadása tekintetében

 

Osztályvezetőként az osztályon dolgozó köztisztviselők szabadságengedélyét közvetlen munkahelyi vezetőként engedélyezi, kiosztja a feladatokat.

 

 

A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I.21.) Kormányrendelet tekintetében meghatározza a hozzá tartozó köztisztviselők adott időszakra vonatkozó teljesítménykövetelményeit, majd értékeli / minősíti / felméri a munkavállalók hatékonyságát, produktivitását– melynek célja a munkavállalók tevékenységének, munkájának, kapcsolatainak megítélése és a fejlesztés elősegítése.Műszak

1. A településfejlesztési feladatokat az alábbiak szerint:

- köteles figyelemmel kísérni a Településfejlesztési Koncepció és/vagy Önkormányzati Gazdasági Program megvalósulását,
- köteles az ezt szolgáló pályázati források folyamatos figyelemmel kísérésére és felkutatására,
- figyelemmel kíséri a Településfejlesztési Koncepció és az Önkormányzat Gazdasági Programjának megvalósulását,
- a fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatban előkészíti a projektek gazdasági megvalósíthatóságának vizsgálatához, illetve a beruházások kockázatelemzéséhez szükséges információkat,
- a fejlesztésekhez, pályázatokhoz gazdasági, pénzügyi adatokat szolgáltat, közreműködik a szükséges adatok összegyűjtésében,
- a futó projektekhez kapcsolódó pénzügyi, gazdasági tevékenységekben közreműködik, ellátja az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatokat,
- közreműködik a településfejlesztéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok során végzendő adminisztratív feladatokban (így különösen a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság részére készítendő településfejlesztést és üzemeltetést érintő előterjesztések elkészítésében, az előterjesztések pénzügyi-gazdasági vonatkozású kérdéseinek előkészítésében, a futó projektek során a projektmenedzsmenti munkához szükséges pénzügyi-gazdasági jellegű elszámolások, kimutatások elkészítésében, megküldésében)
- vezeti a munkaköréhez és a településfejlesztési ügyekhez kapcsolódó nyilvántartásokat, szükség esetén adatokat szolgáltat,
- külső személy vagy szervezet igénybevétele esetén közvetlen kapcsolattartó a pénzügyi bonyolítás vonatkozásában,
- közreműködik az árajánlatok beszerzésében,
- felelős a pályázatok vonatkozásában a pénzügyi, gazdasági információk megadása tekintetében,
- részt vesz az egyes pályázatok megvalósításában,
- ellátja a rábízott adminisztratív feladatokat (titkári-, nyilvántartási- és hivatalos levelezéssel kapcsolatos feladatok).
- munkája során szorosan együttműködik a településüzemeltetési és fejlesztési ügyintézőkkel, munkájukhoz támogatást nyújt a gazdasági/pénzügyi szakkérdésekben.
- pályázatíró/előkészítő tevékenységet végez,
- folyamatos egyeztetést végez a szakhatóságokkal és önkormányzati intézményekkel a településfejlesztési célok megvalósítása érdekében,
- figyelemmel kíséri és szorgalmazza a település szerkezeti és szabályozási terveinek gyakorlati megvalósulását,
- végzi az ezen tervekből fakadó ingatlan-nyilvántartási és egyéb feladatokat,
- munkaköréhez kapcsolódóan folyamatos tájékoztatást nyújt a település jegyzője, polgármestere és testületi szervei részére,
- közreműködik a pályázatok bonyolításában, annak jellegétől függően személyes teljesítéssel vagy adatszolgáltatással.

2. Az európai uniós források igénybevételére és felhasználására vonatkozóan:

- Felelős a pályázat nyilvántartás vezetéséért.
- Végzi a pályázatfigyelést.
- Külső személy vagy szervezet igénybevétele esetén közvetlen kapcsolattartó.
- Az európai uniós pályázatok pályázatkészítésénél közvetlen kapcsolattartó.
- Felelős az európai uniós pályázatok pályázatkészítésének műszaki információk megadása tekintetében.
- Felelős az európai uniós pályázatok lebonyolításának műszaki információk megadása tekintetében. 

2015-08-26 15:26:47