Facebook

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység feltételei, szálláshely-üzemeltetési engedély

 

 

A szálláshelyek üzemeltetése során a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletet kell alkalmazni.

Ezen rendelet határozza meg a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjét.

Nem tartozik e rendelet hatálya alá a nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében.

 

A rendelet alkalmazása szempontjából:

szálláshely: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 22. pontjában meghatározott fogalom,

➔ szálláshely-szolgáltatás: a Kertv. 2. § 23. pontjában meghatározott fogalom,

szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy,

panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb tíz, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb húsz,

kemping: az a külön területen kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgáló létesítményeket (például tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik,

üdülőház: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, függetlenül a szobák vagy ágyak számától,

közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak száma legalább tizenegy,

egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, az a)–g) pont alá nem tartozó, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat,

 

A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni

➢ a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét,

➢ a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,

➢ a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,

➢ a szálláshely befogadóképességét:

➢ a vendégszobák, továbbá – kemping esetén – területegységek száma, és

➢ az ágyak száma,

➢ a szálláshely használatának jogcímét,

➢ a szálláshely elnevezését,

➢ azt, hogy a szálláshely-szolgáltató mely szálláshelytípusra kéri az üzemeltetési engedélyt,

➢ azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni.

azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri.

 

A kérelemhez mellékelni kell:

➢ nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,

➢ haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,

➢ közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.

Az eljárási illetéket a kérelem nyomtatványon kell leróni, melynek mértéke a közigazgatási hatósági eljárás általános illetékével azonos 3.000,-Ft.

A jegyző a szálláshely-üzemeltetési engedély megadásáról határozattal dönt, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásaira figyelemmel. A jegyző a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásával egyidejűleg igazolást ad ki.

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-üzemeltetési engedély megadását követően az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a jegyzőnek.

Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek számáról és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról.

A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadávásal kapcsolatos eljárásokat kezdeményezni lehet: Pirmann-né Felső Marianna igazgatási ügyintézőnél ügyfélfogadási időben, vagy előzetes telefonon történő megbeszélés alapján személyesen, illetve írásban.

 

Letölthető dokumentumok:

*Szálláshely-üzemeltetési engedély kérelem

*Bejelentés szálláshely megszűntetéséről

*Kérelem szálláshely szolgáltató nyilvántartásba vételhez

*Bejelentés szálláshely-üzemeltető nyilvántartási adataiban történő változásról

*Követelmény szálláshely típusonként

 

Felvilágosítás kérhető:
Bak-Tóth Tamara - igazgatási ügyintéző
Tel.: 22/372-246
E-mail:igazgatas.pmhiv@enying.eu

 

2017-01-09 13:10:07