Facebook

Humán Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

A bizottság tevékenységi és feladatköre

 

Véleményezési jog illeti meg

az önkormányzatot és intézményeit érintő valamennyi pénzügyi és vagyoni kérdésben, továbbá a településfejlesztéseel és környezetvédelemmel kapcsolatos valamennyi kérdésben.


Javaslattételi jog illeti meg:

- a vállalkozások fejlesztésére, támogatására,
- költségvetés összeállítására,
- hatósági árak megállapítására,
- az önkormányzat és intézményei vagyonával való rendelkezésre,
- a beruházásokra, fejlesztésekre, beszerzésekre,
- hitelfelvételre,
- az alpolgármester, a képviselők, a bizottsági tagok tiszteletdíjára és egyéb járandóságra,
- polgármester, jegyző, aljegyző bérének megállapítására, egyéb javadalmazására,
- intézmény alapításra, összevonására, megszüntetésére, átszervezésére,
- önkormányzati társulás létrehozására, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez csatlakozásra,
- az önkormányzat gazdasági programjának összeállítására,
- a helyi adó mértékének megállapítására,
- közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvételére és átadására,
- követelések elengedésére,

-a település közbiztonsági koncepciójának tartalmára,

- a településfejlesztéssel és környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztésekre,
- településfejlesztéssel és környezetvédelemmel kapcsolatos helyi szabályozásra,
- az ingatlan elidegenítés, megterhelés ügyében,
- helyi közlekedés fejlesztésére, közszolgáltató intézmény alapítására,
- a település szerkezeti és szabályozási tervének, valamint a Helyi Építési Szabályzat elfogadására, módosítására,
- a helyi közszolgáltatások megoldására, a vállalkozások letelepülésének, fejlődésének elősegítésére,
- a lakásépítési koncepció kialakítására.

- az egészségügyi alapellátást, ügyeleti szolgálatot teljesítő orvosok alkalmazására, az egészségügyi alapellátást, ügyeleti szolgálatot teljesítő vállalkozásokkal történő szerződéskötésre, az ügyeleti szolgálat szakmai vezetőjének személyére,
- az ESZI vezető személyére,
- a Rehabilitációs Bizottság személyi összetételére,
- bölcsődevezető személyére,
- a gyógyító és megelőző munka javítására szolgáló intézkedésekre és eszközbeszerzésekre,
- a közegészségügyi problémák megoldását elősegítő javaslatok kidolgozására,
- a város szociális helyzetének ismeretében az egyéni és csoportos problémák megoldására, a szociális juttatások, támogatások elveire javaslatok készítése,
- a helyi kitüntetések adományozására,
- az egészségügyi szolgáltatások díjának megállapítására,
- az egészségügyi ellátást érintő kérdésekben -
- az oktatási, kulturális intézmények vezetőinek személyére,
- az oktatási, kulturális és sport intézmények létesítésére, megszüntetésére, átszervezésére, összevonására, alapítvány létrehozására,
- az oktatási, nevelési, kulturális feltételek javítására,
- külföldi önkormányzatokkal kapcsolat felvétele, nemzetközi önkormányzatokhoz való csatlakozásra,
- a tömeg, diák és versenysport feltételeinek biztosítására,
- emlékmű, díszkút, köztéri alkotás felállítására, létesítésére,
- bíróságok ülnökeinek személyére,
- közterületek elnevezésére, annak megváltoztatására és
- kitüntetések adományozására.


Döntési jog illeti meg:

- előirányzat-módosítási hatáskörében a költségvetési tartalék előirányzatának átcsoportosítására, ahol az esetenkénti átcsoportosítás kettőmillió forintot nem haladhatja meg,
- az önkormányzat éves költségvetési rendeletben meghatározott "Társadalmi szervezetek támogatása" kiemelt előirányzat felosztása tekintetében, és
- a saját tulajdonú személygépkocsi külföldi kiküldetésen való használatáért fizetett költségtérítés elszámolásának engedélyezése,
- a környezetvédelmi alap felhasználására,
- önkormányzati tulajdonú földek haszonbérbe adására,
- önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására vonatkozó versenytárgyalás kiírására, azok bérbeadására, illetve minimális bérleti díja mértékének megállapítására,
- önkormányzati lakás bérbeadására.
- az önkormányzat rendeleteiben meghatározott ügyekben
- az önkormányzat éves költségvetési rendeletben meghatározott "Rendezvények támogatása" kiemelt előirányzat felosztása tekintetében,
- külföldi és belföldi tanulmányi ösztöndíjban való részesítésre,
- a Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó önkormányzati támogatási keret felosztásában és
- az Arany János tehetség gondozó program keretében támogatottak kiválasztásában.

Ellenőrzési joga kiterjed:

- költségvetés végrehajtására,
- az önkormányzat és intézményeinek pénzforgalmára,
- az önkormányzat gazdálkodására és
- a településfejlesztési és környezetvédelmi célú pénzeszközök felhasználására.

- az egészségügyi alapellátás és az ügyeleti szolgálat pénzellátására,
- a szociális ügyekben történt intézkedések teljesítésére,
- az ESZI működtetésére,
- a bölcsőde működtetésére,
- az önkormányzat költségvetésének egészségügyi és szociális célra meghatározott előirányzatai felhasználására, és
- az oktatási, kulturális és sport célú pénzeszközök felhasználására.

 

A bizottság feladata az önkormányzati képviselők és a polgármester, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának kezelése, a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás lefolytatása Enying Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint.

Önkormányzati képviselő és bizottsági kültag ellen kezdeményezett összeférhetetlenségi ügyben előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek.

A bizottság a közrend, közbiztonság és a bűnmegelőzés terén együttműködik az illetékes hatóságokkal és más szervezetekkel a sértetté válás megelőzésében, a drogellenes intézkedésekben és az ifjúságvédelemben, az elkövetővé válás megelőzésében, a bűnmegelőzési szervezet fejlesztése terén, a város polgárai elvárásainak és a jogszabályok előírásainak képviseletében.

 

 

2014-11-07 14:19:20