Facebook

Humán Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

A bizottság tevékenységi és feladatköre

 

 

I.  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

 1. Véleményezési jog illeti meg az önkormányzatot és intézményeit érintő valamennyi pénzügyi és vagyoni kérdésben, továbbá a településfejlesztéssel és környezetvédelemmel kapcsolatos valamennyi kérdésben.

 2.                     Javaslattételi jog illeti meg:

 Pénzügyi, gazdasági és településfejlesztési tárgykörben:

a)             a vállalkozások fejlesztésére, támogatására,

b)            költségvetés összeállítására,

c)             az önkormányzat és intézményei vagyonával való rendelkezésre,

d)            a beruházásokra, fejlesztésekre, beszerzésekre,

e)             hitelfelvételre,

f)               intézmény alapításra, összevonására, megszüntetésére, átszervezésére,

g)            önkormányzati társulás létrehozására, társuláshoz, érdek-képviseleti szervhez csatlakozásra,

h)            az önkormányzat gazdasági programjának összeállítására,

i)                a helyi adó mértékének megállapítására,

j)                közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvételére és átadására,

k)            követelések elengedésére, és

l)                a település közbiztonsági koncepciójának tartalmára,

m)        a településfejlesztéssel és környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztésekre,

n)            településfejlesztéssel          és       környezetvédelemmel       kapcsolatos       helyi szabályozásra,

o)            az ingatlan elidegenítés, megterhelés ügyében,

p)            helyi közlekedés fejlesztésére, közszolgáltató intézmény alapítására,

q)            a település szerkezeti és szabályozási tervének, valamint a Helyi Építési Szabályzat elfogadására, módosítására,

r)               a helyi közszolgáltatások megoldására, a vállalkozások letelepülésének, fejlődésének elősegítésére,

s)              a lakásépítési koncepció kialakítására.

 

3.  Döntési jog illeti meg:

 

Pénzügyi, gazdasági és településfejlesztési tárgykörben:

 

a)             előirányzat-módosítási hatáskörében a költségvetési tartalék előirányzatának

átcsoportosítására, ahol az esetenkénti átcsoportosítás kettőmillió forintot nem haladhatja meg,

 

b)            az önkormányzat éves költségvetési rendeletben meghatározott „Társadalmi szervezetek támogatása” kiemelt előirányzat felosztása tekintetében, és

 

c)             a saját tulajdonú személygépkocsi külföldi kiküldetésen való használatáért fizetett költségtérítés elszámolásának engedélyezése,

 

d)            a környezetvédelmi alap felhasználására,

 

e)             önkormányzati tulajdonú földek haszonbérbe adására,

 

f)               önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására vonatkozó versenytárgyalás kiírására, azok bérbeadására, illetve minimális bérleti díja mértékének megállapítására,

 

g)            önkormányzati lakás bérbeadására.

 

4.           Ellenőrzési joga kiterjed:

 

a)             a költségvetés végrehajtására,

b)            az önkormányzat és intézményeinek pénzforgalmára, és

c)             az önkormányzat gazdálkodására,

d)            a településfejlesztési és környezetvédelmi célú pénzeszközök felhasználására.

 

5.  A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság feladata az önkormányzati képviselők és a polgármester, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának kezelése, a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás lefolytatása.

 

6.  Feladata az önkormányzati képviselő ellen kezdeményezett méltatlansági és összeférhetetlenségi ügyben előterjesztés benyújtása a képviselő-testületnek.

 

7.  A bizottság a közrend, közbiztonság és a bűnmegelőzés terén együttműködik az illetékes hatóságokkal és más szervezetekkel a sértetté válás megelőzésében, a drogellenes intézkedésekben és az ifjúságvédelemben, az elkövetővé válás megelőzésében, a bűnmegelőzési szervezet fejlesztése terén, a város polgárai elvárásainak és a jogszabályok előírásainak képviseletében.

 

 

 

II.  Humán Bizottság

 

1.  Véleményezési jog illeti meg az önkormányzatot és intézményeit érintő valamennyi oktatási, köznevelési és egészségügyi kérdésben, továbbá a szokásos rendezvényeken kívüli, önkormányzati ingatlant érintő esemény helyszínének meghatározásában.

 

2.  Javaslattételi jog illeti meg:

 

Humán tárgykörben:

a)             az egészségügyi alapellátást, ügyeleti szolgálatot teljesítő orvosok alkalmazására, az egészségügyi alapellátást, ügyeleti szolgálatot teljesítő vállalkozásokkal történő szerződéskötésre, az ügyeleti szolgálat szakmai vezetőjének személyére,

b)            bölcsődevezető személyére,

c)             a gyógyító és megelőző munka javítására szolgáló intézkedésekre és eszközbeszerzésekre,

d)            a közegészségügyi problémák megoldását elősegítő javaslatok kidolgozására,

e)             a város szociális helyzetének ismeretében az egyéni és csoportos problémák megoldására, a szociális juttatások, támogatások elveire javaslatok készítése,

f)               a helyi kitüntetések adományozására,

g)            az egészségügyi szolgáltatások díjának megállapítására,

h)            az egészségügyi ellátást érintő kérdésekben

i)                az oktatási, kulturális intézmények vezetőinek személyére,

j)                az oktatási, kulturális és sport intézmények létesítésére, megszüntetésére, átszervezésére, összevonására, alapítvány létrehozására,


k)            az oktatási, nevelési, kulturális feltételek javítására,

l)                külföldi        önkormányzatokkal         kapcsolat        felvétele,        nemzetközi önkormányzatokhoz való csatlakozásra,

m)        a tömeg, diák és versenysport feltételeinek biztosítására,

n)            emlékmű, díszkút, köztéri alkotás felállítására, létesítésére,

o)            bíróságok ülnökeinek személyére,

p)            közterületek elnevezésére, annak megváltoztatására és

q)            kitüntetések adományozására.

 

3.  Döntési jog illeti meg:

 

Humán tárgykörben:

 

a)             az önkormányzat rendeleteiben meghatározott ügyekben

b)            az      önkormányzat      éves      költségvetési      rendeletben      meghatározott

„Rendezvények támogatása” kiemelt előirányzat felosztása tekintetében,

c)             külföldi és belföldi tanulmányi ösztöndíjban való részesítésre,

d)            a Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó önkormányzati támogatási keret felosztásában, a pályázaton való részvétellel kapcsolatos döntésben és

e)             az     Arany    János     tehetséggondozó    program     keretében     támogatottak kiválasztásában.

 

4.  Ellenőrzési joga kiterjed:

 

a)             a bölcsőde működtetésére,

b)            az     önkormányzat     költségvetésének     egészségügyi     és     szociális     célra meghatározott előirányzatai felhasználására,

c)             az oktatási, kulturális és sport célú pénzeszközök felhasználására,

e) az egészségügyi alapellátás és az ügyeleti szolgálat pénzellátására,

d) a szociális ügyekben történt intézkedések teljesítésére.

 

 

2022-06-29 07:38:08